မ်က္ခံုးထူထူဆြဲနည္း

0

မ်က္ခံုးထူထူဆြဲရျခင္းကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအားလံုးအတြက္ ဆြဲပံုဆြဲနည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

မ်က္ခံုးမဆြဲမွီ။

အညိဳကြက္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အညိဳကြက္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

အရာေပးပါမည္။
မ်က္ခံုးအေပၚပိုင္းတြင္ အရာေပးပါမည္။
မ်က္ခံုးအေပၚပိုင္းတြင္ အရာေပးပါမည္။
မ်က္ခံုးေတာင့္တြင္လည္း အရာေပးပါမည္။
မ်က္ခံုးေတာင့္တြင္လည္း အရာေပးပါမည္။

အရာေပးထားေသာ အတြင္းပိုင္းတြင္ လုိက္ျဖည့္ပါမည္။

မ်က္ခံုးေမႊး ျခစ္တံကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
သန္႕ရပ္ေသာ မ်က္ခံုးေမႊး ရရွိေစရန္ ျခစ္တံျဖင့္ ျခစ္ပါမည္။
သန္႕ရပ္ေသာ မ်က္ခံုးေမႊး ရရွိေစရန္ ျခစ္တံျဖင့္ ျခစ္ပါမည္။

concealerကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ မ်က္ခံုးေမႊးရရွိေစရန္ concealerျဖင့္ မ်က္ခံုးေအာက္တြင္ ညိွေပးပါ။
သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ မ်က္ခံုးေမႊးရရွိေစရန္ concealerျဖင့္ မ်က္ခံုးေအာက္တြင္ ညိွေပးပါ။
မ်က္ခံုးအေပၚတြင္လည္း ညိွေပးပါ။
မ်က္ခံုးအေပၚတြင္လည္း ညိွေပးပါ။

မ်က္ခံုးထူထူဆြဲနည္း

Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Product name
Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Description
Mistine Brows’ Secret is a fine-textured Eyebrow Compact which creates an attractive image on your face with intense brows. There is no residue and it is long lasting.
★Price
7,550Ks

Maycheer Cover _ Hiding Stick Concealer 03
★Product name
Maycheer Cover _ Hiding Stick Concealer 03
★Description
Perfect Flawless Face Concealer Moisturizer Oil-control Scars Freckles Black Eye Concealer
★Price
$6.99