ႀကိဳးတန္းသြယ္က်စ္ဆံၿမွီး

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားစတိုင္က်လွပၿပီး လြယ္ကူူရိုးရွင္း၍ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ႀကိဳးတန္းသြယ္က်စ္ဆံၿမွီးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္ျခမ္းေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကုိ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ေနရင္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ခ်န္သြားပါမည္။
ဆံပင္ကိုခ်န္ပါ။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ရင္း ဆံပင္ကိုခ်န္သြားပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ရင္း ဆံပင္ကိုခ်န္သြားပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွယူထားေသာဆံပင္နဲ႔ ပထမသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ရင္း အနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္တို႔ကို တြဲ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးထပ္က်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါ။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိတြဲ၍ က်စ္သြားပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိတြဲ၍ က်စ္သြားပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿပီးေသာအဆံုးတြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

ႀကိဳးတန္းသြယ္က်စ္ဆံၿမွီး
ႀကိဳးတန္းသြယ္က်စ္ဆံၿမွီး