ႀကိဳးခ်ည္က်စ္ဆံၿမွီး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားဘယ္သြားသြားအလြန္လိုက္ဖက္မႈရွိေစမည့္ လွပရိုးရွင္းေသာ ႀကိဳးခ်ည္က်စ္ဆံၿမွီးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ညာဘက္အေရွ႕မွ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
.ႏွစ္ပိုင္းခြဲယူပါ။

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ႀကိဳးခ်ည္ပံုစံျပဳလုပ္ပါမည္။
ႀကိဳးပံုစံခ်ည္ပါ။

ႀကိဳးခ်ည္ပံုစံထပ္လုပ္ပါ။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီ ယူ၍ၾကိဳးခ်ည္ပံုစံထပ္လုပ္ပါမည္။
blog236_04.2

ဆံပင္တစ္ဝက္ထိဆက္လက္က်စ္သြားပါ။

ညာဘက္ကိုလည္း ၾကိဳးခ်ည္ပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
ညာဘက္ကို လည္းဘယ္ဘက္ကဲ႔သို႔ ၾကိဳးခ်ည္ပံုစံျပဳလုပ္ပါမည္။
blog236_05.2

ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။

ႀကိဳးခ်ည္ပံုစံျပဳလုပ္တားေသာ ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္ကို ေပါင္းၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
သားေရကြင္း ခ်ည္ပါ။

ႀကိဳးခ်ည္က်စ္ဆံၿမွီး။
ႀကိဳးခ်ည္က်စ္ဆံၿမွီး။
ႀကိဳးခ်ည္က်စ္ဆံၿမွီး။