ႏွစ္ပင္လိမ္ဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမမ်ားအားလံုးနဲ႔လိုက္ဖက္မႈရွိေစၿပီး လွပ၍ခ်စ္စ႐ာေကာင္းေသာ ႏွစ္ပင္လိမ္ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္ခြဲ၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

ဘယ္ဘက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲ၍လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိလိမ္သြားပါ။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိလိမ္သြားပါ။

ႏွစ္ဖက္ခြဲစည္းထားေသာဆံပင္၏ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ထပ္လိမ္ပါမည္။
ႏွစ္ဖက္ခြဲစည္းထားေသာဆံပင္၏ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ထပ္လိမ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာ ဆံပင္ေအာက္သို႔ ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုပတ္ပါ။

ပတ္ထားေသာဆံပင္၏အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွလိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ကလစ္တြယ္ပါ။

ညာဘက္မွလိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္မွျပန္၍ ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ဆံထံုးလုပ္ပါ။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပစၥည္းေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
အလွဆင္ပါ။

ႏွစ္ပင္လိမ္ဆံထံုး
ႏွစ္ပင္လိမ္ဆံထံုး
ႏွစ္ပင္လိမ္ဆံထံုး