ေရႊေရာင္အမႈန္မ်ားသံုးျပီး eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

instagram ေပၚမွာေခတ္စားေနေသာ ေရႊေရာင္အမႈန္မ်ားသံုးျပီး eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မိုးျပာေရာင္ eyeshadow သံုးပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ျခယ္ပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ျခယ္ပါမယ္။

အညိဳေ၇ာင္ eyeshadow သံုးပါမယ္။
အညိုေရာင္ eyeshadow ကိုပံုတြင္္ျပထားသည့္အတိုင္း မ်က္ရိုးေပၚတြင္ ျခယ္ပါမယ္။
အညိုေရာင္ eyeshadow ကိုပံုတြင္္ျပထားသည့္အတိုင္း မ်က္ရိုးေပၚတြင္ ျခယ္ပါမယ္။

 ေရႊေရာင္ gliter အမႈန္သံုးပါမယ္။
အညိဳေရာင္ shadow အေပၚတြင္ ေရႊေရာင္ အမႈန္မ်ားကပ္ပါမယ္။
အညိဳေရာင္ shadow အေပၚတြင္ ေရႊေရာင္ အမႈန္မ်ားကပ္ပါမယ္။

Eyeliner သံုးပါမယ္။
eyeliner ျခယ္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း သံုးပါမယ္။
eyeliner ျခယ္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း သံုးပါမယ္။

Eyeshadow မိုးျပာေရာင္သံုးပါမယ္။
Eyeshadow ကို မ်က္ခြံေအာက္ပိုင္းတြင္ ထည့္ပါမယ္။
Eyeshadow မိုးျပာေရာင္သံုးပါမယ္။

ေရႊေရာင္အမႈန္မ်ားသံုးျပီး eyeshadow ျခယ္နည္း။
ေရႊေရာင္အမႈန္မ်ားသံုးျပီး eyeshadow ျခယ္နည္း။