အသဲပံုဆံပင္စည္းနည္း။

0

ပ်ိဳေမမ်ားအားလံုးနဲ႔လိုက္ဖက္မႈရွိေစၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္း၍ လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာ
ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ေသာ အသဲပံုဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူ၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

ဘယ္ဘက္ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမည္။
.ေအာက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။

ဘယ္ဘက္ေအာက္မွ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ ပါမည္။
ႀကိဳးခ်ည္ပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
ဆံပင္ကို ႀကိဳးခ်ည္ပံုစံျပဳလုပ္ပါမည္။
ဆံပင္ကို ႀကိဳးခ်ည္ပံုစံျပဳလုပ္ပါမည္။

ညာဘက္ရွိဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ကဲ႔သို႔ႀကိဳးခ်ည္ပံုစံ ျပဳလုပ္ပါမည္။
ညာဘက္မွဆံပင္ ကိုႀကိဳးခ်ည္ပံုစံျပဳလုပ္ပါ။

ဘယ္ဘယ္ႏွင့္ညာဘက္ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီထပ္ယူပါမည္။
.ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

ႀကိဳးခ်ည္ပံုစံျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္နွင့္ ေအာက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္နွစ္ခုကိုစု စည္းပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ ႀကိဳးခ်ည္ပံုစံျပဳလုပ္ပါမည္။
ႀကိဳးခ်ည္ပံုစံထပ္လုပ္ပါ။

ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္းဆံပင္အားလံုးကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမည္။
သားေရကြင္း ခ်ည္ပါ။

အသဲပံုဆံပင္စည္းနည္း။
အသဲပံုဆံပင္စည္းနည္း။
အသဲပံုဆံပင္စည္းနည္း။