အသဲပံုက်စ္ဆံၿမွီး

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်စ္၏သေကၤတအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး လြယ္ကူရိုးရွင္း၍ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသဲပံုက်စ္ဆံၿမွီးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခြဲ၍ ခြဲထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္သံုးခုထဲမွ ေဘးႏွစ္ခုကိုယူ၍အေပၚသို႔ျပန္တင္ကာ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း သေရႀကိဳးခ်ည္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုစည္းပါ။
ဆံပင္ကိုစည္းပါ။
ဆံပင္ကိုစည္းပါ။

အသဲပံုက်စ္ဆံၿမွီး