အေရာင္စပ္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

ေခတ္စားလာေသာ သံုးေရာင္စပ္ Eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အျဖဴေရာင္ခဲေခ်ာင္းကိုသံုးပါမယ္။

အျဖဴေရာင္ ခဲေခ်ာင္းကို မ်က္ခြံအျပည့္ သံုးပါမယ္။

အျဖဴေရာင္ ခဲေခ်ာင္းကို မ်က္ခြံအျပည့္ သံုးပါမယ္။

ပန္းေရာင္ Eyeshadow သံုးပါမယ္။

ပန္းေရာင္္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအစပ္တြင္ ျခယ္ပါမယ္။

ပန္းေရာင္္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအစပ္တြင္ ျခယ္ပါမယ္။

အျပာနေရာင္ Eyeshadow သံုးပါမယ္။

အျပာနုေရာင္ eyeshadow ကို က်န္မ်က္ခြံပၚတြင္ျခယ္ပါမယ္။

အျပာနုေရာင္ eyeshadow ကို က်န္မ်က္ခြံပၚတြင္ျခယ္ပါမယ္။

ခရမ္းေရာင္ eyeshadow သံုးပါမယ္။

ခရမ္းေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအစြန္းတြင္ ထည့္ပါမယ္။

ခရမ္းေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအစြန္းတြင္ ထည့္ပါမယ္။

Eyeliner ဆိုးပါမယ္။

Eyeliner ဆိုးပါမယ္။

အေရာင္စပ္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။

Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit - Soft Effect

★Product name
Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit – Soft Effect

★Description
made from refined neon,mica powder .a shadow platte with vivid,shimmery colors .long lasting eye shadows.adds depth and dimension to the eyes .make your eyes look more attractive .package includes 28 eyes.

★Price
$14.99

XUEYINZI eyeliner black

★Product name
XUEYINZI eyeliner black


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎