ထသြားထလာ eye shadow ျခယ္နည္း

0

shadow ျခယ္ရာတြင္လြယ္ကူၿပီး ေသသပ္လွပေသာ golden eye shadow သည္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းႏွင့္ လုိက္ဖက္မႈရွိေသာေၾကာင့္ ျခယ္ပံုျခယ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။

shadow မျခယ္မီွ။

shadow ကုိယူျပီးမ်က္ရစ္တစ္၀ုိက္တြင္ ျခယ္လိုက္ပါ။

ပံုတြင္ျပထားေသာအေရာင္ကုိအသံုးျပဳပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားေသာအေရာင္ကုိအသံုးျပဳပါမည္။

shadow ကုိယူျပီးမ်က္ရစ္တစ္၀ုိက္တြင္ ထပ္ ျခယ္လိုက္ပါ။

ပံုတြင္ျပထားေသာအေရာင္ကုိအသံုးျပဳပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားေသာအေရာင္ကုိအသံုးျပဳပါမည္။

shadow ကုိ မ်က္လံုးေတာင့္ တြင္ တျဖည္းျဖည္း ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။

ပံုတြင္ျပထားေသာအေရာင္ကုိအသံုးျပဳပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားေသာအေရာင္ကုိအသံုးျပဳပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားေသာအေရာင္ကုိအသံုးျပဳပါမည္။

shadow ကုိ မ်က္လံုးေအာက္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။

ပံုတြင္ျပထားေသာအေရာင္ကုိအသံုးျပဳပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားေသာအေရာင္ကုိအသံုးျပဳပါမည္။

မ်က္လံုးေအာက္တြင္ ခဲတံျဖင့္ ဆိုးေပးပါ။

ခဲတံအမဲ ကိုယူပါ။

eye liner ဆြဲပါ

ထသြားထလာ eye shadow ျခယ္နည္း

ထသြားထလာ eye shadow ျခယ္နည္း


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎