မရမ္းေရာင္ ေတာင့္ပိတ္ eye shadow

0

ရိုရွင္းလြယ္ကူျပီး စြဲေဆာင္မႈရွိေသာ မရမ္းေရာင္ ေတာင့္ပိတ္eye shadow ျခယ္ပံုျခယ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း မ်က္လံုးေတာင့္အေပၚႏွင့္ေအာက္တြင္ အျဖဴေရာင္ကုိ ျခယ္ေပးပါ။

အျဖဴေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

အျဖဴေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

eye shadowကုိ မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။

အမဲေရာင္ eye shadowကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

အမဲေရာင္ eye shadowကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

အမဲေရာင္ eye shadowကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

စုတ္တံျဖင့္ eye shadow ေျပျပစ္ေစရန္ ေျဖေပးပါ။

သန္႕ရွင္းေသာ စုတ္တံကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

သန္႕ရွင္းေသာ စုတ္တံကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

မရမ္းေရာင္ကုိ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း eyeshadow အမဲ၏ အေပၚပိုင္းႏွင့္ အတြင္းပိုင္းကုိ ျခယ္ေပးပါ။

မရမ္းေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

မရမ္းေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

မရမ္းေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

မရမ္းေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

eye shadow အမဲကုိ မ်က္လံုးေအာက္တြင္  ျခယ္ေပးပါ။

ခဲတံအမဲကုိ မ်က္လံုး၏အတြင္းပိုင္းတြင္ ဆိုးေပးပါ။

ခဲတံအမဲကုိ မ်က္လံုး၏အတြင္းပိုင္းတြင္ ဆိုးေပးပါ။

eye liner ဆြဲပါမည္။

eye liner ဆြဲပါမည္။

မရမ္းေရာင္ ေတာင့္ပိတ္ eye shadow

Sivanna colors fantastic blusher 01

★Product name
Sivanna colors fantastic blusher 01

Maybelline Eye Studio Hyper Diamonds in BU-1

★Product name
Maybelline Eye Studio Hyper Diamonds in BU-1

★Description
glow your eyes with diamonds with the creamiet powder shadow ever launched by maybelline NY.grab on the most glowing sparkly diamond effect.

★Price
$11.37

XUEYINZI eyeliner black

★Product name
XUEYINZI eyeliner black


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎