ေဘးေစာင္းဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္လိုက္ဖက္မႈရွိၿပီး အလြယ္္တကူျပဳလုပ္လို႔ ရႏိိုင္ေသာ လွပရိုးရွင္းေသာ ေဘးေစာင္းဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုယူ၍ေဘးသို႔သိမ္းၿပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ကလစ္ထိုးပါမည္။
ေဘးေစာင္းဆံထံုး

ဆံပင္မ်ားလိမ္ၿပီး အထဲသို႔လိပ္သြင္း၍ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးကာ ပိုေနေသာဆံပင္ကိုပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေခြပါမည္။
ေဘးေစာင္းဆံထံုး
ေဘးေစာင္းဆံထံုး
ေဘးေစာင္းဆံထံုး
ေဘးေစာင္းဆံထံုး
ေဘးေစာင္းဆံထံုး

ပန္းပြင့္ေလးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
ေဘးေစာင္းဆံထံုး

ေဘးေစာင္းဆံထံုး