အေခြလိုက္ ဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အလႈမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္သည့္အခါ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္လို႔ ရႏိုင္သည့္ အေခြလိုက္ဆံထံုးေလးကိုဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ယူပါမည္။
အေခြလိုက္ ဆံထံုး

ဆံပင္အားလံုးကိုယူ၍ အေပၚသို႔လိပ္တင္ကာ အေခြလုပ္ပါမည္။
အေခြလိုက္ ဆံထံုး
အေခြလိုက္ ဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
အေခြလိုက္ ဆံထံုး

ပန္းပြင့္ေလးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
အေခြလိုက္ ဆံထံုး

အေခြလိုက္ ဆံထံုး
အေခြလိုက္ ဆံထံုး
အေခြလိုက္ ဆံထံုး