ပန္းေရာင္ eye shadow

0

ပန္းေရာင္သည္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳေသာအသြင္ကုိေဆာင္ၿပီး ပ်ိဳေမမ်ားအားလံုးႏွင့္ တင့္တယ္ေသာေၾကာင့္ ျခယ္ပံုျခယ္နည္းအဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

မ်က္ခြံတစ္၀ိုက္တြင္ eye pencil ျဖင့္ ဆိုးလိုက္ပါ။
eye pencil အျဖဴေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
eye pencil အျဖဴေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

ပန္းေရာင္အေဖ်ာ့ကုိ မ်က္ခြံေပၚတြင္ ျခယ္လုိက္ပါ။
ပန္းေရာင္အေဖ်ာ့ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ပန္းေရာင္အေဖ်ာ့ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

ပန္းေရာင္အရင့္ကုိ မ်က္ခံြေပၚတြင္ထပ္ျခယ္လိုက္ပါ။
ပန္းေရာင္အရင့္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ပန္းေရာင္အရင့္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

အညိဳေရာင္ကုိ မ်က္ခြံ၏ အေပၚပိုင္းတြင္ ျခယ္လုိက္ပါ။
အညိဳေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အညိဳေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အညိဳေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

မ်က္လံုးေတာင့္တြင္အမဲေရာင္ကုိ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျခယ္ပါမည္။
အမဲေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အမဲေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

စုတ္တံျဖင့္ ေျပျပစ္မႈရရွိေစရန္ ေျဖပါမည္။
သန္႕ရွင္းေသာ စုတ္တံကုိအသံုးျပဳပါမည္။
သန္႕ရွင္းေသာ စုတ္တံကုိအသံုးျပဳပါမည္။

မ်က္လံုးေအာက္တြင္ ခဲတံအမဲျဖင့္ ဆိုးပါ။
ခဲတံအမဲကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ခဲတံအမဲကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

မ်က္ခြံေပၚတြင္ glitterထည့္ပါမည္။
အလက္လက္(glitter)ထည့္ပါမည္။
အလက္လက္(glitter)ထည့္ပါမည္။

eye liner ဆိုးပါမည္။
eye liner ဆိုးပါမည္။

ပန္းေရာင္ eye shadow

L.A Colors - Jumbo Eye Pencil - CP401 - Sea Shells
★Product name
L.A Colors – Jumbo Eye Pencil – CP401 – Sea Shells
Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit - Soft Effect
★Product name
Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit – Soft Effect
★Price
$14.99
mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Product name
Mistine Brows’Secret Compact Eyebrow
★Price
7,550Ks
XUEYINZI eyeliner black
★Product name
XUEYINZI eyeliner black
colorista liquid eyeliner 12
★Product name
colorista liquid eyeliner 12


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎