ေနာက္္တြဲဆံထံုး။

0

လူျကီးလူငယ္မေရြး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး အဆန္းေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုေနာက္သို႔ယူ၍ သေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါမည္။
ေနာက္္တြဲဆံထံုး။

ဆံပင္အားလံုးကိုို႔ယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုး ထံုးပါမည္။
ေနာက္္တြဲဆံထံုး။
ေနာက္္တြဲဆံထံုး။
ေနာက္္တြဲဆံထံုး။

ဆံထံုး ထံုး၍က်န္ရွိေသာ ဆံပင္မ်ားကို အနည္းငယ္ဆီယူ၍ ဆံထံုး၏အေပၚတြင္ လိမ္ပါမည္။
ေနာက္္တြဲဆံထံုး။
ေနာက္္တြဲဆံထံုး။

ဆံထံုးေပၚတြင္ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို အေခြလုပ္ပါမည္။br/>
ေနာက္္တြဲဆံထံုး။
ေနာက္္တြဲဆံထံုး။
ေနာက္္တြဲဆံထံုး။
ေနာက္္တြဲဆံထံုး။

ေနာက္္တြဲဆံထံုး။
ေနာက္္တြဲဆံထံုး။
ေနာက္္တြဲဆံထံုး။