ပဲြေနပြဲတိုင္၊ ရံုးသြားရံုးျပန္ႏွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ာအတြက္ဆံထံုး။

0

အလြယ္တကူထံုး၍ရေသာ ဆံထံုးေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုေနာက္သို႔ယူ၍သေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။
ပဲြေနပြဲတိုင္၊ ရံုးသြားရံုးျပန္ႏွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ာအတြက္ဆံထံုး။
ပဲြေနပြဲတိုင္၊ ရံုးသြားရံုးျပန္ႏွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ာအတြက္ဆံထံုး။

စည္းထားေသာဆံပင္အားလံုးကို အေပၚျပန္တင္၍ ကလစ္ထိုးထားေသာ သေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။
ပဲြေနပြဲတိုင္၊ ရံုးသြားရံုးျပန္ႏွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ာအတြက္ဆံထံုး။
ပဲြေနပြဲတိုင္၊ ရံုးသြားရံုးျပန္ႏွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ာအတြက္ဆံထံုး။

သေရႀကိဳးျဖင့္ကလစ္ထိုးထားၿပီး ရွည္ထြက္ေနေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႔ခ်၍ လိပ္သြင္း၍ကလစ္ထိုးပါ။
ပဲြေနပြဲတိုင္၊ ရံုးသြားရံုးျပန္ႏွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ာအတြက္ဆံထံုး။
ပဲြေနပြဲတိုင္၊ ရံုးသြားရံုးျပန္ႏွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ာအတြက္ဆံထံုး။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာပန္းေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္လိုက္ပါ။
ပဲြေနပြဲတိုင္၊ ရံုးသြားရံုးျပန္ႏွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ာအတြက္ဆံထံုး။

ပဲြေနပြဲတိုင္၊ ရံုးသြားရံုးျပန္ႏွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ာအတြက္ဆံထံုး။
ပဲြေနပြဲတိုင္၊ ရံုးသြားရံုးျပန္ႏွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ာအတြက္ဆံထံုး။
ပဲြေနပြဲတိုင္၊ ရံုးသြားရံုးျပန္ႏွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ာအတြက္ဆံထံုး။