လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားႏွင့္ဆရာမေလး မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္း၍ လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕ဘက္ ဘယ္ႏွင့္ညာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္၍ က်န္ဆံပင္မ်ားကို အေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္ကိုအေနာက္သို႔႔ လွန္၍ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံပင္ကိုလိမ္၍ ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္ေပးပါမည္။
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

ဘက္ဘက္ျခမ္းကိုလည္း ညာဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

ပန္းပြင့္ကလစ္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး