ႏွစ္ပင္လိမ္ဖန္စီဆံထံုး

0

ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာထံုးလို႔ရႏို္င္သည့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဖန္စီဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍စည္းပါမည္။
ႏွစ္ပင္လိမ္ဖန္စီဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဂြင္း၀ိုင္းေလးကိုစည္းထားေသာဆံပင္တြင္စြပ္ပါမည္။
ႏွစ္ပင္လိမ္ဖန္စီဆံထံုး

ဂြင္း၀ိုင္းေလးေပၚသို႔ဆံပင္အားလံုးကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ျဖန္႔ခ်ပါမည္။
ႏွစ္ပင္လိမ္ဖန္စီဆံထံုး
ႏွစ္ပင္လိမ္ဖန္စီဆံထံုး

ျဖန္႔ခ်ထားေသာဆံပင္မ်ားကို အနည္းဆီယူ၍ လိမ္ပါမည္။
ႏွစ္ပင္လိမ္ဖန္စီဆံထံုး
ႏွစ္ပင္လိမ္ဖန္စီဆံထံုး

လိမ္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
ႏွစ္ပင္လိမ္ဖန္စီဆံထံုး
ႏွစ္ပင္လိမ္ဖန္စီဆံထံုး

အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ႏွစ္ပင္လိမ္ဖန္စီဆံထံုး

ႏွစ္ပင္လိမ္ဖန္စီဆံထံုး
ႏွစ္ပင္လိမ္ဖန္စီဆံထံုး
ႏွစ္ပင္လိမ္ဖန္စီဆံထံုး