ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္သည့္အခါ လြယ္ကူရိုးရွင္း၍ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ႏွင့္ညာအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီ ခ်န္ထား၍ အလယ္ဆံပင္ကိုယူပါ။
ဖန္စီဆံထံုး

အလယ္မွယူထားေသာ ဆံပင္ကိုပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း စည္းပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုး
ဖန္စီဆံထံုး

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဆံထံုးလုပ္၍ လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုး
ဖန္စီဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို အေခြေလးေတြလုပ္ၿပီ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုး
ဖန္စီဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုး

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုး

ဖန္စီဆံထံုး
ဖန္စီဆံထံုး
ဖန္စီဆံထံုး