ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္သည့္အခါလြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီး ရိုးရိုးယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူ၍ စည္းပါမည္။
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး

ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူ၍ ထပ္စည္းပါမည္။
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး

က်န္ရွိေနသည့္ဆံပင္မ်ားကို ဘယ္ဘက္သို႔သိမ္း၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ကလစ္ထိုးပါမည္။
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး

က်န္ေနသည့္ဆံပင္အနည္းကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း စည္းပါမည္။
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး

ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္း အေခြေလးေတြလုပ္ပါမည္။
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး

အေပၚအဆင့္မ်ားအတိုင္းအေခြေလးမ်ားကိုိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး

ေအာက္တြင္က်န္ေနသည့္ဆံပင္မ်ားကို လိမ္၍အေပၚသို႔ျပန္တင္၍ လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားနဲ႔ အလွဆင္ပါမည္။
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး

ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး
ေဘးတေစာင္းခရုေခြဆံထံုး

Leave A Reply