သတို႔သမီ ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အထူးလိုက္ဖက္သင့္ေလ်ာ္မည့္ ဆံထံုးပံုစံေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
သတို႔သမီ ဆံထံုး။သတို႔သမီ ဆံထံုး။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔လွန္တင္၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ကလစ္ထိုးပါမည္။
သတို႔သမီ ဆံထံုး။သတို႔သမီ ဆံထံုး။သတို႔သမီ ဆံထံုး။သတို႔သမီ ဆံထံုး။

လွန္တင္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဆင့္ခ်င္းဆီ ဖြပါမည္။
သတို႔သမီ ဆံထံုး။

ဖြထားေသာဆံပင္မ်ားကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။
သတို႔သမီ ဆံထံုး။သတို႔သမီ ဆံထံုး။

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
သတို႔သမီ ဆံထံုး။

ေရွ႕မွဆံပင္ကို ဘယ္ႏွင့္ညာခြဲ၍ ဆံထံုးေနာက္သို႔ပို႔၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
သတို႔သမီ ဆံထံုး။သတို႔သမီ ဆံထံုး။သတို႔သမီ ဆံထံုး။

ဆံထံုးေအာက္တြင္က်န္ရွိေသာ ဆံပင္ကို လိမ္၍ အေခြလုပ္ပါမည္။
သတို႔သမီ ဆံထံုး။သတို႔သမီ ဆံထံုး။သတို႔သမီ ဆံထံုး။

ဆံပင္ကို မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပစၥည္းေလးမ်ားႏွင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
သတို႔သမီ ဆံထံုး။

သတို႔သမီ ဆံထံုး။သတို႔သမီ ဆံထံုး။