ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးဆံထံုး

0

ဆန္းသစ္ေသာ ဆံထံုးကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စတိုင္က်လွပေစမည့္ ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္၊ညာ မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးဆံထံုး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ရန္ ဆံပင္ကို ညာမွဘယ္သို႔ပို႔ပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးဆံထံုး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ရန္ ဆံပင္ကို ဘယ္မွညာသို႔ပို႔ပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးဆံထံုး

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးဆံထံုး

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူၿပီး ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ထပ္က်စ္ပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးဆံထံုး

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူၿပီးႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ထပ္က်စ္ပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးဆံထံုး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္မွယူ၍ အလိမ္လုပ္ပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးဆံထံုး

ဆံပင္ကိုလိပ္၍ ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးဆံထံုး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးဆံထံုး
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးဆံထံုး