ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမမ်ား အလႈမဂၤလာပြဲမ်ားသြားရာတြင္ ကို္ယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ျဖင့္ သြားေရာက္ႏိုင္ေသာ ဆံထံုးေလးကိုဖန္တီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ထားပါမည္။
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အားလံုးကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ သိမ္းယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္းကလစ္ထိုးပါမည္။
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အားလံုးကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အထဲသို႔ျပန္၍ လိပ္သြင္းပါမည္။
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး

ေရွ႕မွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အေခြပံုစံေလးမ်ားျပဳလုပ္ပါမည္။
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး

ပန္းပြင့္မ်ားႏွင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး

ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး