သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး

0

ပ်ဳိေမမ်ားအားလုံးအတြက္ အလႈမဂၤလာပြဲမ်ား သြားေရာက္သည့္ အခါမိမိတို႔ကို္ယ္တိုင္ ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္သည့္ သံုးေခ်ာင္းက်စ္ခရုေခြ ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး

ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္သြားပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး

အေနာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း သံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္သြားပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး

အေပၚႏွင့္ ေအာက္ဘက္မွွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီတစ္လွည့္ဆီယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း သံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္သြားပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ျပန္ေခြပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Acceressoires ပစၥည္းေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ ခရုေခြ ဆံထံုး