က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

0

ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဴေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ၍ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ တစ္၀က္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကိုယူပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႕ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို အလယ္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

ေက်ာက္ကလစ္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း