မ်က္ရစ္ကပ္တိပ္ တပ္နည္း။

0

ခ်စ္ညီမေလးမ်ားတြက္ မ်က္ရစ္ကပ္တိပ္သံုးနည္းကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

မသံုးမွီပံု။
မသံုးမွီပံု။

ဇကာေပါက္ တိပ္ကိုသံုးပါမယ္။

တိပ္နဲ႔ေကာ္ သံုးပါမယ္။
ေကာ္ကို မ်က္ခြံေပၚသို႔ သုတၿ္ပီး မ်က္ရစ္ကပ္တိပ္ ကပ္ပါမယ္။
တိပ္နဲ႔ေကာ္ သံုးပါမယ္။
တိပ္နဲ႔ေကာ္ သံုးပါမယ္။

 ျပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။