လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဆံထံုးထံုးရသည္ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမတို႕အတြက္ အလွျပင္ဆိုင္သြားစရာမလိုဘဲ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ေသာ ဆံထံုးေလးကိုဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္ စု၍စည္းပါမည္။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

အေပၚတြင္စည္းထားေသာဆံပင္၏ေအာက္နားတြင္ ဆံပင္ကိုထပ္စည္း၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္ ဆံပင္ကို အထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ့သို႔ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားပါမည္။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

ဆံပင္မ်ားကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အနည္းငယ္ဆီဖြေပးပါမည္။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ျပန္လိပ္တင္ၿပီး လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး