ဖန္စီဆံထံုးေလး ထံုးၾကည့္ၾကရေအာင္

0

ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးမ်ားႏွင့္ ပြဲတက္ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ဖန္စီပံုစံ ေနာက္တြဲဆံထံုးကိုပံုေဖာ္ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ရွိဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုးေလး ထံုးၾကည့္ၾကရေအာင္

ညာဘက္ရွိဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုးေလး ထံုးၾကည့္ၾကရေအာင္

သံုးေခ်ာင္းထိုး ႏွစ္ခုကို အယွက္ပံုစံျပဳလုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုးေလး ထံုးၾကည့္ၾကရေအာင္

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အလယ္တြင္ထားၿပီး ေအာက္ရွိဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းယူပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုးေလး ထံုးၾကည့္ၾကရေအာင္

ေပါင္းယူထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔လိပ္တင္ပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုးေလး ထံုးၾကည့္ၾကရေအာင္
ဖန္စီဆံထံုးေလး ထံုးၾကည့္ၾကရေအာင္

အေပၚသို႔လိပ္ယူလာေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုးေလး ထံုးၾကည့္ၾကရေအာင္

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဆံထိုး ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုးေလး ထံုးၾကည့္ၾကရေအာင္
ဖန္စီဆံထံုးေလး ထံုးၾကည့္ၾကရေအာင္

ဖန္စီဆံထံုးေလး ထံုးၾကည့္ၾကရေအာင္
ဖန္စီဆံထံုးေလး ထံုးၾကည့္ၾကရေအာင္