ဆံပင္အပြစည္းနည္း

0

မိမိကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး လြယ္ကူစြာျဖင့္ လွပေသာ ဆံပင္ပံုစံကို ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ဆံပင္ကိုပြပြေလးစည္းၾကစို႔။

ဆံပင္အားလံုးကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္အပြစည္းနည္း

သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
ဆံပင္အပြစည္းနည္း

အလယ္တြင္သားေရကြင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ဆံပင္အားလံုးျပန္ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္အပြစည္းနည္း
ဆံပင္အပြစည္းနည္း

ဘယ္ဘက္တြင္ သားေရကြင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ဆံပင္အားလံုးျပန္ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္အပြစည္းနည္း
ဆံပင္အပြစည္းနည္း

ညာဘက္တြင္ သားေရကြင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ဆံပင္အားလံုးျပန္ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္အပြစည္းနည္း
ဆံပင္အပြစည္းနည္း

အလယ္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ဘယ္ဘက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုထည္ပါမည္။
ဆံပင္အပြစည္းနည္း

အလယ္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ညာဘက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုထည္ပါမည္။
ဆံပင္အပြစည္းနည္း

အလယ္တြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္မွ ဆံပင္ကိုႏွစ္ခုခြဲယူပါမည္။
ဆံပင္အပြစည္းနည္း

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ဆံပင္အပြစည္းနည္း
ဆံပင္အပြစည္းနည္း
ဆံပင္အပြစည္းနည္း

ဆံပင္အပြစည္းနည္း
ဆံပင္အပြစည္းနည္း