ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးစည္းနည္း။

0

ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ေပါ႔ပါးသြက္လက္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာ ေစမည္႔ ဆံပင္စည္းနည္းျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ညာ အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးစည္းနည္း။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူၿပီး ညာဘက္ရွိ ဆံပင္ေအာက္တြင္ထည္႔ပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးစည္းနည္း။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူၿပီး ဘယ္ဘက္ရွိ ဆံပင္ေအာက္တြင္ထည္႔ပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးစည္းနည္း။

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးစည္းနည္း။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးစည္းနည္း။

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးစည္းနည္း။

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးစည္းနည္း။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးစည္းနည္း။