ဆံပင္ကိုယွက္၍ ထံုးရေသာ ေနာက္တြဲဆံထံု

0

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ စတိုင္က်လွပေစဖို႔ ေနာက္တြဲဆံထံုးလွလွေလးထံုးၾကည့္ၾကရေအာင္။

ဆံပင္ကိုဘယ္ညာ ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။
ဆံပင္ကိုယွက္၍ ထံုးရေသာ ေနာက္တြဲဆံထံု

ဘယ္၊ညာ ယူထားေသာဆံပင္ကို အယွက္ျပဳလုပ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုယွက္၍ ထံုးရေသာ ေနာက္တြဲဆံထံု

အလယ္တြင္ခ်န္ထားသာ ဆံပင္ကို ေအာက္မွလိပ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုယွက္၍ ထံုးရေသာ ေနာက္တြဲဆံထံု

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုးကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုယွက္၍ ထံုးရေသာ ေနာက္တြဲဆံထံု

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုယွက္၍ ထံုးရေသာ ေနာက္တြဲဆံထံု

ဆံပင္ကိုယွက္၍ ထံုးရေသာ ေနာက္တြဲဆံထံု
ဆံပင္ကိုယွက္၍ ထံုးရေသာ ေနာက္တြဲဆံထံု