ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး

0

ျမန္မာဆန္ေသာ ပံုစံေလးျဖင့္ စတိုင္ၾကလွပေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး

အေနာက္ရွိဆံပင္ကို ႏွွစ္လႊာခြဲၿပီး အေပၚတစ္လႊာကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး

ေအာက္ဆံုးအလႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ဆံပင္စည္းကိုပါမည္။
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို tasing ျခစ္ပါမည္။
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး

Tasing ျခစ္ထားေသာ ဆံပင္ကို လိပ္ပါမည္။
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး

လိပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး

အေပၚတစ္လႊာခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထား သည့္တိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး

ေဘးႏွစ္ဖက္တြင္ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အယွက္ျပဳလုပ္၍ ဆံထံုးကိုပတ္ပါမည္။
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး

ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး
ေနာက္တြဲႏွစ္ထပ္ဆံထံုး