က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆရာမေလးမ်ားႏွင့္ ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အလွျပင္ဆိုင္သြားစရာမလိုဘဲ မိမိတို႔ကိုယ္တို္င္ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ေသာ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းကိုလဲဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ညာဘက္ျခမ္းမွသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို စု၍အလယ္တြင္စည္းပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကိုယူ၍ ပထမစည္းထားေသာဆံပင္တို႔ႏွင့္ေပါင္း၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းစည္းပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

ေအာက္တြင္က်န္ေနသည့္ဆံပင္မ်ားကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္လိပ္တင္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားႏွင့္ အလွဆင္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး