ဘယ္သူမဆို အိမ္တြင္အလြယ္တကူဆိုးလို႔ရတဲ့ လက္သည္းဆိုးနည္း။

0

Nailကိုျပဳလုပ္ခ်င္ေပမယ့္ Nail salonသို႔သြားရန္အခ်ိန္မေပးႏိုင္။ အဲလိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အိမ္တြင္အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရတဲ့ Self Nailကို ျပဳလုပ္ၾကစို႔။
Nail Specialist တစ္ေယာက္လို Self Nail ဆိုးနည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘာမွဆိုးမထားေသာအေျခအေန

လက္သည္းတိုက္သည့္တံစည္းျဖင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ပံုစံေလး တိုက္လိုက္ပါ။
လက္သည္းတိုက္ပါ။
လက္သည္းတိုက္ပါ။

လက္ကိုဖုန္နဲ႔ အမႈိက္မ်ားသန္႔စင္သြားေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
Clean nails

Base Coat ကိုဆိုးပါ။
အရင္ဆံုးေအာက္ခံဆိုးပါမည္။
အရင္ဆံုးေအာက္ခံဆိုးပါမည္။
ထို႔ေနာက္အလယ္မွစတင္၍ေသျခာဆိုးပါ။
ထို႔ေနာက္အလယ္မွစတင္၍ေသျခာဆိုးပါ။
ထပ္မံ၍ ဘယ္ဘက္နဲ႔ညာဘက္ကိုဆိုးပါ။
ထပ္မံ၍ ဘယ္ဘက္နဲ႔ညာဘက္ကိုဆိုးပါ။
ထပ္မံ၍ ဘယ္ဘက္နဲ႔ညာဘက္ကိုဆိုးပါ။

မိမိစိတ္ႀကိဳက္အေရာင္ကိုေရြးခ်ယ္၍ Base Coatလိုဘဲ အလယ္မွစတင္ဆိုး၍ ဘယ္ဘက္ညာဘက္ဆိုးသြားပါ။
လက္သည္းနီထပ္ဆိုးပါ။
မိမိစိတ္ႀကိဳက္အေရာင္ကိုေရြးခ်ယ္၍ Base Coatလိုဘဲ အလယ္မွစတင္ဆိုး၍ ဘယ္ဘက္ညာဘက္ဆိုးသြားပါ။
မိမိစိတ္ႀကိဳက္အေရာင္ကိုေရြးခ်ယ္၍ Base Coatလိုဘဲ အလယ္မွစတင္ဆိုး၍ ဘယ္ဘက္ညာဘက္ဆိုးသြားပါ။
မိမိစိတ္ႀကိဳက္အေရာင္ကိုေရြးခ်ယ္၍ Base Coatလိုဘဲ အလယ္မွစတင္ဆိုး၍ ဘယ္ဘက္ညာဘက္ဆိုးသြားပါ။
မိမိစိတ္ႀကိဳက္အေရာင္ကိုေရြးခ်ယ္၍ Base Coatလိုဘဲ အလယ္မွစတင္ဆိုး၍ ဘယ္ဘက္ညာဘက္ဆိုးသြားပါ။
ေနာက္ဆံုးတြင္အားလံုးကိုဆိုးလိုက္ပါ။
မိမိစိတ္ႀကိဳက္အေရာင္ကိုေရြးခ်ယ္၍ Base Coatလိုဘဲ အလယ္မွစတင္ဆိုး၍ ဘယ္ဘက္ညာဘက္ဆိုးသြားပါ။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကေတာ့ Top Coat ပါ။ ဒီအတိုင္းလိုက္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လွပေသာNailကိုရရွိပါမည္။ Base Coat နဲ႔ Manicure ကိုအဆင့္ဆင့္ဆိုးပါ။
Top Coatကိုထပ္ဆိုးပါ။
Top Coatကိုထပ္ဆိုးပါ။

ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။
ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။
ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။

Grace
★Shop name
Grace Japanese Luxury Nail Salon
★Address
45,Pyay Road,Level-1, Unit (2044B), Taw Win Center.
★Phone no
09-257666770、09-784658255
★Facebook
https://www.facebook.com/grace.nailsalon/
★Menu
-Hand Gel 35,000ks〜
-Foot Gel 45,000ks〜
-Manicure 25,000ks〜
-Pedicure 35,000ks〜 etc…