ရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္း

0

ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားႏွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ကားစီးသည့္အခါေလတိုက္၍ ဆံပင္ရႈပ္ေထြးသည္ကိုမႀကိဳက္ေသာ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္ပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
ေအာက္တြင္ရွိသည့္ဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ထပ္စည္းပါမည္။

ေအာက္တြင္ရွိသည့္ဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ထပ္စည္းပါမည္။
ေအာက္တြင္ရွိသည့္ဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ထပ္စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသကဲ့သို႔ အထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသကဲ့သို႔ အထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသကဲ့သို႔ အထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။

အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္း
ရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္း