ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ဆံထံုး

0

ဆံပင္ နည္းေသာ ပ်ိဳေမ မ်ားလည္း ထံုးရအဆင္ေျပမည္႔ ဆံထံုးပံုစံမ်ိဳျဖစ္ၿပီး ဆံထံုးပံုႀကီးႀကီးျဖင့္ လွပေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္

ဆံပင္အားလံုးကို စု၍ ျမွင့္စည္းပါမည္။
ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ဆံထံုး

ကြင္း၀ိုင္းကို အသံုးျပဳ၍ ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္အားလံုးကို ထည္႔ပါမည္။
ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ဆံထံုး

ကြင္း၀ို္င္း အေပၚမွ ဆံပင္အားလံုးကို ျဖန္႔ခ်ပါမည္။
ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ဆံထံုး

ကြင္း၀ိုင္းေပၚျဖန္႔ခ်ထားေသာ ဆံပင္ကို သားေရကြင္းစြတ္ခ်ပါမည္။
ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္းေဘးတြင္ ထြက္ေနေသာ ဆံပင္အားလံုးကို ေနာက္သို႔ပို႔၍ လိမ္ပါမည္။
ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ျဖင့္ ဆံထံုးကိုပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ဆံထံုး
ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ဆံထံုး

ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ဆံထံုး
ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ဆံထံုး