ဆံပင္ကို္လိမ္၍စည္းနည္း

0

ဆံပင္ပံုစံ အသစ္အဆန္းႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ဆံပင္ကို လိမ္၍ ခ်ည္နည္းျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ရွိ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ယူပါမည္။
ဆံပင္ကို္လိမ္၍စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္တြင္ ႏွစ္ပိုင္းခြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို အလိမ္လုပ္ပါမည္။
ဆံပင္ကို္လိမ္၍စည္းနည္း

ေအာက္မွဆံပင္ အနည္ငယ္ကို ယူ၍လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္ကို္လိမ္၍စည္းနည္း

ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ဆံပင္ကို္လိမ္၍စည္းနည္း
ဆံပင္ကို္လိမ္၍စည္းနည္း

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္အဆံုးတြင္ က်န္ေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္ကို္လိမ္၍စည္းနည္း

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္အဆံုးတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
ဆံပင္ကို္လိမ္၍စည္းနည္း

ဆံပင္ကို္လိမ္၍စည္းနည္း