လြယ္ကူစြာ ထံုးလို႔ရေသာ ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားႏွင့္ဆံထံုးထံုးခ်င္ကို ႏွစ္သက္ေသာပ်ိဳေမတို႔အတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး လြယ္ကူစြာထံုးလို႔ရၿပီး က်က္သေရရွိလွပေသာ ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔စု၍ စည္းပါမည္။
လြယ္ကူစြာ ထံုးလို႔ရေသာ ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထံုး

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
လြယ္ကူစြာ ထံုးလို႔ရေသာ ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထံုး
လြယ္ကူစြာ ထံုးလို႔ရေသာ ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထံုး

ေအာက္တြင္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္ကို စည္းပါ။
လြယ္ကူစြာ ထံုးလို႔ရေသာ ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထံုး

ေအာက္ဘက္မွ စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔လိပ္တင္ၿပီး ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။
လြယ္ကူစြာ ထံုးလို႔ရေသာ ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထံုး
လြယ္ကူစြာ ထံုးလို႔ရေသာ ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
လြယ္ကူစြာ ထံုးလို႔ရေသာ ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထံုး

မိမိႏွစ္သက္ရာ အလွဆင္ပစၥည္းေလးမ်ားႏွင့္အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
လြယ္ကူစြာ ထံုးလို႔ရေသာ ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထံုး

လြယ္ကူစြာ ထံုးလို႔ရေသာ ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထံုး
လြယ္ကူစြာ ထံုးလို႔ရေသာ ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထံုး