ေဘးတေစာင္းပံု ဖန္စီဆံထံုး

0

အလုပ္သြားရေသာပ်ိဳေမတို႔ႏွင့္ ဆံထံုးထံုးျခင္းကို ႏွစ္သက္ေသာပ်ိဳေမတို႔အတြက္ Accessories ပစၥည္းမလိုဘဲ မိမိတို႔ ဆံပင္ျဖင့္သာ ကိုယ္တုိင္ျပဳလုပ္လို႔ ရႏိုင္ေသာ ေဘးတေစာင္း ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္ပါမည္။
ေဘးတေစာင္းပံု ဖန္စီဆံထံုး

က်န္ရွိေနသည့္ဆံပင္အားလံုးကို ေဘးသို႔စု၍ စည္းပါမည္။
ေဘးတေစာင္းပံု ဖန္စီဆံထံုး

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိ လိမ္ပါမည္။
ေဘးတေစာင္းပံု ဖန္စီဆံထံုး
ေဘးတေစာင္းပံု ဖန္စီဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ ျပန္ပတ္၍ ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။
ေဘးတေစာင္းပံု ဖန္စီဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ေဘးတေစာင္းပံု ဖန္စီဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။
ေဘးတေစာင္းပံု ဖန္စီဆံထံုး
ေဘးတေစာင္းပံု ဖန္စီဆံထံုး
ေဘးတေစာင္းပံု ဖန္စီဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္ပါမည္။
ေဘးတေစာင္းပံု ဖန္စီဆံထံုး

ေဘးတေစာင္းပံု ဖန္စီဆံထံုး
ေဘးတေစာင္းပံု ဖန္စီဆံထံုး