လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ ခရမ္းေရာင္ eye shadow

0

အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေပးရံုႏွင့္ လြယ္ကူ လွပ သပ္ရပ္စြာ ျခယ္ႏုိင္ေသာ ခရမ္းေရာင္ eye shadow ျခယ္ပံုျခယ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

eye shadow မျခယ္ေသးမွီ။

Eye shadow ကုိ မ်က္ခြံတစ္၀ုိက္တြင္ စုတ္တံျဖင့္ ျခယ္ေပးပါ။
ပုံတြင္ျပထားေသာ eye shadow ကို ယူပါ။
ပုံတြင္ျပထားေသာ eye shadow ကို ယူပါ။

Shadow ကုိ မ်က္ရစ္တြင္ ထပ္ျခယ္ေပးပါ။
ပံုတြင္ျပထားေသာ eye shadow ကုိယူပါ။
ပံုတြင္ျပထားေသာ eye shadow ကုိယူပါ။

စုတ္တံျဖင့္ မ်က္ခြံတြင္ ေျခ/ေျဖ ေပးပါ။
သန္႕ရွင္းေသာ စုတ္တံကို ယူပါ။
သန္႕ရွင္းေသာ စုတ္တံကို ယူပါ။

စုတ္တံျဖင့္ မ်က္လံုးေအာက္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။
ပံုတြင္ျပထားေသာ shadow ကုိယူပါ။
ပံုတြင္ျပထားေသာ shadow ကုိယူပါ။

eye liner ဆြဲပါမည္။
eye liner ဆြဲပါမည္။

လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ ခရမ္းေရာင္ eye shadow
လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ ခရမ္းေရာင္ eye shadow


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎