သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္နည္း

0

ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ေပါ႔ပါးသြက္လက္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာ ေစမည္႔ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးက်စ္နည္းျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္နည္း

ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္းသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္နည္း

ညာဘက္ အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္နည္း

ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္းသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္နည္း

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီး ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုသားေရကြင္ျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္နည္း

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္း သံုးေခ်ာင္းထိုးထပ္က်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္နည္း

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္နည္း
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္နည္း