ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

0

ဆံထံုးပံုစံ လွလွေလး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ေနာက္တြဲ ဆံထံုးေလး နဲ႔မိတ္ဆက္ေပး လိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို အနည္းငယ္ခြဲၿပီး ယူပါမည္။
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို အလိမ္လုပ္ပါမည္။
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္အဆံုးတြင္ သားေရကြင္းခ်ည္ပါမည္။
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

ညာဘက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အလိမ္ျပဳလုပ္ပါမည္။
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္အဆံုးတြင္ သားေရကြင္းခ်ည္ပါမည္။
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို ေပါင္းၿပီး သားေရကြင္းႏွင့္ခ်ည္ပါမည္။
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

ေအာက္မွ ဆံပင္လိမ္ၿပီး သားေရကြင္းႏွင့္ ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ထည္႔ပါမည္။
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

ပံုတြင္ျပထား သည္႔အတိုင္း ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

ပံုတြင္ျပထား သည္႔အတိုင္း ေအာက္ရွိ ဆံပင္ကို အလိမ္လုပ္ပါမည္။
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

ေအာက္ရွိ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံရစ္ေခြပါမည္။
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

ဆံထံုးပံု ကိုကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး

ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး
ေနာက္တြဲ အလိမ္ဆံထံုးလွလွေလး