သႀကၤန္အတြက္က်စ္ဆံၿမွီး

0

ပ်ိဳေမတို႔္ အႀကၤန္အတြက္ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ရန္ အဆင္ေျပေစမည္႔ လြယ္ကူၿပီးလွပေသာ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္နည္းေလးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရာင္စံုက်စ္ဆံၿမွီးတြင္ပါေသာ ကလစ္ျဖင့္ မိမိ၏ဆံပင္ကိုညွပ္ ပါမည္။
သႀကၤန္အတြက္က်စ္ဆံၿမွီး

ေရာင္စံုက်စ္ဆံၿမွီးကို အလယ္တြင္ထားၿပီး မိမိ၏ဆံပင္ နွစ္ဖက္ကိုယူ၍ သံုးပိုင္းခြဲပါ။
သႀကၤန္အတြက္က်စ္ဆံၿမွီး

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေရာင္စံုက်စ္ဆံၿမွီးကိုအသံုးျပဳ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သႀကၤန္အတြက္က်စ္ဆံၿမွီး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္းက်စ္ဆံၿမွီးအဆံုးတြင္သားေရကြင္းခ်ည္ပါမည္။
သႀကၤန္အတြက္က်စ္ဆံၿမွီး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
သႀကၤန္အတြက္က်စ္ဆံၿမွီး
သႀကၤန္အတြက္က်စ္ဆံၿမွီး
သႀကၤန္အတြက္က်စ္ဆံၿမွီး
သႀကၤန္အတြက္က်စ္ဆံၿမွီး

သႀကၤန္အတြက္က်စ္ဆံၿမွီး
သႀကၤန္အတြက္က်စ္ဆံၿမွီး