ဆံပင္အလွစည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းရသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ပန္းပြင့္အလွေလးမ်ားသံုးၿပီး
လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာစည္းလို႔ရႏိုင္သည့္ ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလွစည္းနည္းေလးကို
ဖန္တီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

နဖူးထိပ္ အလယ္တည့္တည့္မွဆံပင္အေပၚတစ္လႊာကို ယူ၍ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္းႏွစ္ဖက္ခြဲပါမည္။
ဆံပင္အလွစည္းနည္း

ႏွစ္ဖက္ခြဲထားေသာဆံပင္၏ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုႏွစ္ဘက္ထပ္ခြဲၿပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ႀကိဳးက်စ္သည့္ပံုစံလိမ္ပါမည္။
ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ဆံပင္အလွစည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ဆံပင္အလွစည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းအငယ္ဆီယူ၍ပံုတြင္ျပထား
သည့္အတိုင္း လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္စုစည္းပါမည္။
ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ဆံပင္အလွစည္းနည္း

အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ဆံပင္အလွစည္းနည္း

ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ဆံပင္အလွစည္းနည္း

ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ဆံပင္အလွစည္းနည္း