မ်က္ေတာင္ တု တပ္နည္း။

0

မိပ္္ကပ္လိမ္းျပီး မ်က္ေတာင္တု မတပ္တတ္ေသာ စစ္ေလးေတြတြက္ မ်က္ေတာင္တု တပ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မဆြဲမီွပံု။

ပိုေနတယ့္ ေဘး ၂ ဖက္ကိုပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ျဖတ္ပါမယ္။
ပုိေနတယ့္ အပိုင္းေတြကို ျဖတ္ပါမယ္။
ပုိေနတယ့္ အပိုင္းေတြကို ျဖတ္ပါမယ္။

. ေကာ္သံုး ပါမယ္။
ေကာ္ျဖင့္ မ်က္ေတာင္ အရင္းကို သုတ္္ပါမယ္။
. ေကာ္သံုး ပါမယ္။

မ်က္ေတာင္ အစစ္အေပၚသို႔ မ်က္ေတာင္တု ကပ္တပ္ပါမယ္။
မ်က္ေတာင္ အစစ္အေပၚသို႔ တပ္ပါမယ္။

Mascara သံုးပါမယ္။
Mascara ျဖင့္ မ်က္ေတာင္ အစစ္နဲ႔ အတု ကိုေရာေကာ့ပါမယ္။
Mascara သံုးပါမယ္။

ဒီ tutorial ေလးကိုၾကည့္ျပီး ညီမေလးတို႔လည္း မ်က္ေတာင္တုကို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ့တပ္တတ္မယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။
ဒီ tutorial ေလးကိုၾကည့္ျပီး ညီမေလးတို႔လည္း မ်က္ေတာင္တုကို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ့တပ္တတ္မယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎