ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္သည့္အခါ ဆံထံုးထံုးရသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သာပ်ိဳေမတို႔ အတြက္ရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာျဖင့္ ဆံထံုးထံုးႏိုင္သည့္ မဟာဆန္ဆန္ ရိုးရိုးယဥ္ယဥ္ေလးျဖင့္ စတိုင္က်လွပေစမည့္ ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါမည္။
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး

အေနာက္တြင္စုစည္းထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး

သံုးပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္၏ ပထမပိုင္းကိုယူ၍ႏွစ္ပိုင္းျပန္ခြဲၿပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး

အေပၚအဆင့္မ်ားကဲသို႔ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကိုဖြေပးပါမည္။
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို တစ္ေခ်ာင္းခ်င္းဆီ အေပၚသို႔ျပန္ၿပီလိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးေပး၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းပန္းပြင့္ပံု ျပဳလုပ္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး

ပန္းပြင့္ႀကီးပံု ဆံထံုး