ခရုေခြ ဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္သည့္အခါ အလွျပင္ဆိုင္သြားစရာမလိုဘဲ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ထံုးလို႔ရႏိုင္ၿပီး ရိုးရိုးယဥ္ယဥ္ေလးႏွင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီ စတိုင္က်လွပေစသည့္ ခရုေခြ ဆံထံုး ေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္ စု၍စည္းပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္ စု၍စည္းပါမည္။

အေနာက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
အေနာက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
အေနာက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
အေနာက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
အေနာက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
အေနာက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အထဲသို႔ထည့္ပါမည္။

အထဲသို႔ျပန္ထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ခရုေခြပံုစံ အလိပ္ျပဳလုပ္ပါမည္။
အထဲသို႔ျပန္ထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ခရုေခြပံုစံ အလိပ္ျပဳလုပ္ပါမည္။
အထဲသို႔ျပန္ထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ခရုေခြပံုစံ အလိပ္ျပဳလုပ္ပါမည္။

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Accessories ပစၥည္းေလးမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Accessories ပစၥည္းေလးမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အလွဆင္ပါမည္။

ခရုေခြ ဆံထံုး
ခရုေခြ ဆံထံုး