သႀကၤန္က်စ္ဆံၿမွီး

0

သႀကၤန္းအတြက္ လွပၿပီးဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ႔ ပံုစံကိုပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ႀကိဳးခ်ည္ပံုက်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ၾကစို႔။

ဆံပင္အားလံုးကိုျမွင့္ စည္းပါမည္။
သႀကၤန္က်စ္ဆံၿမွီး

အျပာေရာင္ဖဲႀကိဳးကို သားေရကြင္းတြင္ခ်ည္ပါမည္။
သႀကၤန္က်စ္ဆံၿမွီး
သႀကၤန္က်စ္ဆံၿမွီး

ဖဲၾကိဳးအားလံုးကို သားေရကြင္းတြင္ ခ်ည္ပါမည္။
သႀကၤန္က်စ္ဆံၿမွီး

ခ်ည္ထားေသာ ဖဲၾကိဳးႏွင့္ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သႀကၤန္က်စ္ဆံၿမွီး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္းသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သႀကၤန္က်စ္ဆံၿမွီး

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအဆံုးတြင္ သားေရကြင္းခ်ည္ပါမည္။
သႀကၤန္က်စ္ဆံၿမွီး

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
သႀကၤန္က်စ္ဆံၿမွီး

သႀကၤန္က်စ္ဆံၿမွီး
သႀကၤန္က်စ္ဆံၿမွီး