ဆံပင္ကိုၾကက္ေျခခတ္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ကိုၾကက္ေျခခတ္ပံုျပဳလုပ္၍ စည္းနည္းကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ညာအေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ၾကက္ေျခခတ္ျပဳလုပ္ပါမည္။
ဘယ္ညာအေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ၾကက္ေျခခတ္ျပဳလုပ္ပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္းဆံပင္ကို ၾကက္ေျခခတ္ပံုျပဳလုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္းဆံပင္ကို ၾကက္ေျခခတ္ပံုျပဳလုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္းဆံပင္ကို ၾကက္ေျခခတ္ပံုျပဳလုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။

ဘယ္ညာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူၿပီး ၾကက္ေျခခတ္ပံုျပဳလုပ္ပါမည္။
ဘယ္ညာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူၿပီး ၾကက္ေျခခတ္ပံုျပဳလုပ္ပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္း ၾကက္ေျခခတ္ပံုျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္ကို၍ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္း ၾကက္ေျခခတ္ပံုျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္ကို၍ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားသည္႕အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားသည္႕အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားသည္႕အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားသည္႕အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ဆံပင္ကိုၾကက္ေျခခတ္စည္းနည္း
ဆံပင္ကိုၾကက္ေျခခတ္စည္းနည္း