ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္၍ ခ်ည္နည္း

0

ထသြားထလာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ဆံပင္ကို လြယ္ကူစြာျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ ေစမည္႔ဆံပင္စည္းနည္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ေနာက္သို႕ျဖန္႔ခ်ပါမည္။
ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္၍ ခ်ည္နည္း

ဆံပင္ကို ဘယ္ညာႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္၍ ခ်ည္နည္း

ညာမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ ပို႔ပါမည္။
ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္၍ ခ်ည္နည္း

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ညာဘက္သို႔ပိုပပါမည္။
ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္၍ ခ်ည္နည္း

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္၍ ခ်ည္နည္း
ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္၍ ခ်ည္နည္း

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿမွီးကို သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္၍ ခ်ည္နည္း

ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္၍ ခ်ည္နည္း