ႏွင္းဆီပြင့္ပံု အ၀ိုင္းဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားနဲ႔ ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္း၍ စတိုင္က်လွပၿပီး ျမန္ဲမာဆန္ဆန္ေလးကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ လွပေက်ာ့ရွင္းေသာ ႏွင္းဆီပြင့္ပံု အ၀ိုင္းဆံထံုးပံုေလးကိုဖန္တီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစု၍အေနာက္တြင္စည္းပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကိုစု၍အေနာက္တြင္စည္းပါမည္။

ကြင္း၀ိုင္းေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။
ကြင္း၀ိုင္းေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။
ကြင္း၀ိုင္းေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။
ကြင္း၀ိုင္းေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။
ကြင္း၀ိုင္းေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။
ကြင္း၀ိုင္းေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။

ေအာက္တြင္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းစု၍စည္းပါမည္။
ေအာက္တြင္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းစု၍စည္းပါမည္။
ေအာက္တြင္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းစု၍စည္းပါမည္။

ေအာက္တြင္က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
ေအာက္တြင္က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ယူ၍ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း လိမ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ယူ၍ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း လိမ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ယူ၍ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း လိမ္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္ေပးပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္ေပးပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ လိမ္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ လိမ္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ လိမ္ပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔လိပ္၍ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ကလစ္ထိုး၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ပန္းပြင့္ပံုျပဳလုပ္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔လိပ္၍  လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ကလစ္ထိုး၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ပန္းပြင့္ပံုျပဳလုပ္ပါမည္
ညာဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔လိပ္၍  လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ကလစ္ထိုး၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ပန္းပြင့္ပံုျပဳလုပ္ပါမည္

ႏွင္းဆီပြင့္ပံု အ၀ိုင္းဆံထံုး